NCC SnowClean - lumen puhdistus ja sulatus

Kehittämämme lumenkäsittelyratkaisun avulla lumikaaos saadaan paremmin hallintaan. Lumenkäsittelylaitoksessa lumikasat sulatetaan vedellä. Sen jälkeen vuorossa on sulan lumen puhdistaminen ennen luontoon palauttamista.

Lumi ja talvi kulkevat käsi kädessä. Kaupunkiympäristössä lunta kerätään kasoiksi siirtämistä varten. Lumikasoihin kuuluu myös mittava määrä epäpuhtauksia, jotka ovat peräisin mm. talvikunnossapidosta, autoista ja roskista. NCC on vuodesta 2011 tarjonnut NCC SnowClean -palvelua Oslon kaupungille, jonka haastavissa talviolosuhteissa se on todettu erinomaiseksi ratkaisuksi. Menetelmän avulla kerättyjen epäpuhtauksien määrä on ollut keskimäärin 11 kg materiaalia / 1 m3 lunta. Tästä noin 70 % on kiviaineksia. Loput 30 % on NCC SnowCleanin lumesta puhdistamia hienojakoisia lietefraktioita, sekajätettä, raskasmetalleja sekä öljyjä.

Luontoa säästäen lumikaaoksesta eroon

NCC SnowClean on lumen sulatus- ja puhdistusratkaisu – laitos, jolla käsitellään aurauslumet lähellä niiden syntypaikkaa. Laitokselle toimitettava lumi ensin sulatetaan esimerkiksi merivedellä, puhdistetulla jätevedellä, lauhdevedellä tai kaukolämmön paluuvedellä - sellaisen energian avulla, jota muuten ei käytettäisi. Lumen sulattamiseen riittää neljäasteinen vesi. Sulatetusta lumesta poistetaan kaikki veteen kuulumattomat jakeet, joiden raekoko on yli 0,063 mm ja ne toimitetaan uusiokäyttöön tai niiden edellyttämään käsittelyyn. Laitoksesta tulee ulos puhdasta vettä.

NCC SnowCleanin avulla tarjoamme luontoa säästävän ratkaisun, jossa:

  • sulattamisen jälkeen vesi puhdistetaan ennen luontoon palauttamista
  • kerätyt epäpuhtaudet toimitetaan asianmukaisesti jatkokäsiteltäviksi tai uusiokäyttöön
  • eri materiaalit poistetaan lumesta pääosin omina fraktioinaan, jolloin niiden jatkokäsittely on tehokkaampaa; öljyt, kuten hienoainekseen sitoutuneet haitalliset aineetkin, voidaan toimittaa loppusijoitukseen ongelmajätteen käsittelyyn, kun taas kiviainesfraktiot voidaan soveltuvin osin toimittaa uusiokäyttöön
  • laitosten sijoittelun avulla vähennetään logistiikasta ja lumenkaatopaikoista aiheutuvia ympäristöhaittoja
  • lumenkaatopaikkojen tarve vähenee / poistuu
  • lumettomana aikana käsittelylaitosta voidaan käyttää esim. veden puhdistamiseen

Lumenkäsittelyn edellytykset

Mikäli ratkaisun toiminnan edellyttämää riittävän lämmintä vettä on saatavilla ja lumesta syntynyt puhdistettu vesi voidaan purkaa pois laitoksesta, ei sen alustalle ole käytännössä tilantarpeen lisäksi muita edellytyksiä. NCC SnowClean -laitos voidaan toteuttaa Oslon kaupungille tarjotun ratkaisun mukaisesti lauttana tai vaihtoehtoisesti kiinteänä laitoksena siten, että se sijoitetaan esimerkiksi kalliotiloihin, urheilukentän tai torin alle, jolloin se ei vie ylimääräistä kaupunkitilaa tai heikennä kaupunkikuvaa. Valmiista laitoksesta ei näin ympäristöön erotu kuin lumensyöttöyksikkö. Laitosten sijoittelulla, määrällä ja kokoa muuttamalla pystytään käsittelykapasiteetti optimoimaan tilanteen ja arvioidun tarpeen mukaan.

NCC Snow Clean -laitos hyödyntää lumensulatukseen veteen sitoutunutta energiaa, joka voi olla peräisin riittävän lämpimistä luonnonvesistä tai esimerkiksi erilaisista purkuputkista. Itse lumensulautus ei siis käytännössä vaadi energiaa ja sen voidaan katsoa olevan hiilidioksidipäästötöntä. Laitoksen puhdistusprosessi edellyttää sähköenergiaa, mikä kuitenkin energiaintensiivisen lumensulatuksen rinnalla näyttelee varsin pientä osaa.

NCC Snow Clean -ratkaisu kaupunkiympäristöön

Oslon lumensulatus- ja puhdistuslaitos

Lue lisää esitteestämme