EPD eli ympäristöseloste kiviainekselle

EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste on vapaaehtoinen, standardoitu ja luotettava tapa esittää tuotteen tai palvelun elinkaarianalyysi. EPD-laskelmasta saadaan NCC:n kiviainestuotteen ja sen valmistuksen ympäristövaikutukset, kuten ilmastoa lämmittävien päästöjen määrät. NCC on Suomessa ensimmäinen EPD-laskelmia tekevä rakentamisen kiviainestuottaja.

EPD eli ympäristöseloste vastaa NCC:n kiviainestuotteiden osalta kestävän kehityksen, yritysvastuullisuuden ja tuotteidemme läpinäkyvyyden toiveisiin. EPD:n avulla voidaan tutkia ja vertailla tuotteen valmistuksen eri vaiheista syntyviä ympäristövaikutuksia sekä selvittää eri tuotteiden välisiä eroja ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Miksi EPD?

NCC:n kiviainestuotteille tehdään standardin mukaiset EPD-laskelmat ja asiakirjat, jotta voimme seurata kestävän kehityksen tavoitteita ja osoittaa myös muille sitoutumisemme kiviainestoiminnan ympäristövaikutusten pienentämiseen. Haluamme alentaa päästöjä.

Kun me olemme raaka-ainetuottajana laskeneet tuotteemme EPD:n, pystyvät myös sidosryhmämme ja asiakkaamme laskemaan omalle toiminnalleen elinkaarianalyysin tai ympäristöselosteen. EPD antaa luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista sekä valmistajille että kuluttajille, mikä mahdollistaa parempia päätöksiä.

Onko EPD:n tieto luotettavaa?

EPD-asiakirja tehdään läpinäkyvästi, standardin mukaisesti ja erillisen ammattipätevyyden omaavan, kolmannen osapuolen asiantuntijan todentamana. Näin tuotteet ja tuotantovaiheet ovat mahdollisimman läpinäkyviä ja vertailukelpoisia. EPD antaa varmistettuja ja objektiivisia lukuja päästöistä, resurssien käytöstä ja vaikutuksista ympäristön biologiseen monimuotoisuuteen. Standardin mukaan tehty ja julkaistu EPD on luotettava, sillä siinä käytetyt tiedot ovat tarkkoja, ajankohtaisia ja asiaansa hyvin edustavia.

Miten NCC laskee kiviaineksen EPD:n?

NCC tekee EPD-asiakirjan, johon lasketaan ympäristövaikutukset kiviaineksen murskaamiselle kalliosta, eri kiviainestuotteiden valmistukselle ja valmiiden kiviainestuotteiden siirtämiselle. EPD-laskelma on standardin mukainen, mutta on rajattu tiettyihin elinkaaren vaiheisiin eli NCC:llä laskenta tehdään myydyn kiviaineksen kuormaukseen asti.

Kun LCA-laskelma (Life Cycle Assessment) on valmis, siitä tehdään varsinainen verifioitu EPD sekä ilmastoilmoitus. Ilmastoilmoitus on vapaaehtoinen lisäasiakirja, joka ilmoittaa tuotteen kasvihuonekaasupäästöt elinkaarinäkökulmasta. EPD laaditaan standardien ISO 14025 ja EN 15804 mukaisesti, ja valmiina se saa rekisteröidyn tavaramerkin. Valmis EPD on voimassa viisi vuotta ja se julkaistaan kansainvälisessä EPD® System-rekisterissä, jossa se on julkisesti nähtävillä ja ladattavissa. EPD-asiakirja on tuote- ja tuotantoaluekohtainen ja sitä päivitetään, jos tuotannossa tapahtuu muutoksia.

NCC ympäristöseloste - EPD Environmental Product Declaration.