Syvälahden monitoimitalo, Turku

Tuhannen ihmisen monitoimitalo rakennettiin allianssiurakkana. Bruttoalaltaan yli 11 000 neliömetrin Syvälahden monitoimitalo valmistui Turun Hirvensaloon. Rakennus sisältää tilat noin 800 peruskouluikäiselle koululaiselle, 140 varhaiskasvatuksen lapselle, kirjastolle, nuorisolle, kouluterveydenhoidolle ja neuvolatoiminnalle. Rakennus valmistui kesällä 2018.

NCC:n Turussa rakentama Syvälahden monitoimitalo tuli Turun kaupungin sivistystoimialan, vapaa-aikatoimialan sekä hyvinvointitoimialan käyttöön. Tiloissa toimivat muun muassa ala- ja yläkoulut, päiväkoti, kirjasto ja nuorisotilat. Lisäksi tiloissa tarjotaan kouluterveydenhuolto- ja neuvolapalveluita. ”Tuhannen ihmisen talo” siis palvelee väestöä kaikissa ikäryhmissä.

Turun ensimmäinen allianssihanke

Hanke toteutettiin allianssiurakkana, jossa NCC oli yksi osapuolista. Kyseessä on avoimuutta ja yhteistyötä korostava toteutustapa, jossa eri toimijat jakavat keskenään projektin riskit ja mahdollisuudet. Allianssissa hankkeen suunnittelu, rakentaminen, hankinnat ja kaikki niitä koskevat päätökset tehdään yhdessä. Pyrkimyksenä on parantaa ja lisätä osapuolten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Hankkeella on myös yhteinen viiden vuoden takuuvastuu.

Allianssirakentaminen oli keskeisessä asemassa hankkeen toteutumisen kannalta. Kyse on sekä Turun NCC:n että Turun kaupungin ensimmäisestä allianssihankkeesta. Kaupunki rohkaistui kokeilemaan allianssimuotoa hankkeen kustannusten kitkemiseksi. Kehitysvaiheessa hankkeen kustannusarviota saatiinkin kevennettyä noin viidellä miljoonalla eurolla. Allianssin osapuolina toimivat Visible (NCC Suomi Oy ja Caverion Suomi Oy), Verstas Arkkitehdit Oy sekä Turun kaupunki.

Käyttäjät mukana suunnittelussa

Myös tulevat käyttäjät olivat keskeisesti mukana allianssissa. Sekä koulun rehtorilla että päiväkodin johtajalla oli omat työpisteensä työmaatoimistolla, jolloin käyttäjien toiveet ja tarpeet saatiin tehokkaasti mukaan suunnitteluun.

- Se, että tiloilla on paljon erilaisia käyttäjiä, on usein oma haasteensa. Tässä asiassa koulun rehtori oli kuitenkin avainasemassa. Hän oli koko ajan mukana hankkeessa ja kokosi tietoja muilta käyttäjäryhmiltä allianssin käytettäväksi. Haluan kiittää myös kaikkia muita allianssin osapuolia tähänastisesta hyvästä yhteistyöstä, joka vielä jatkuu yhteisen takuuajan vastuun myötä, sanoo työpäällikkö Jari Nieminen NCC:ltä.

Uudenaikaiset joustavat ja muunneltavat tilat

Rakennus on suunniteltu Hirvensalon saaren mäkiseen ympäristöön tavalla, joka mahdollistaa mukavat ja suojaisat koulupihat ja julkisivun kiertyvä rakenne tarjoaa erilaisia näkymiä ympäristöön. Oppimistilat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa, jonka mukaisesti tilat on suunniteltu joustaviksi, avoimiksi klustereiksi, jotka on järjestetty keskeisten "oppimisneliöiden" ympärille. Jokaisella luokalla ei ole omaa tilaa, vaan tiloja käytetään eri tavoin oppiaineen aiheen ja koon mukaan. Kaikki neliöt ovat tiiviisti yhteydessä useampiin julkisiin tiloihin, joita käytetään myös oppimisympäristöinä.

Syvälahden monitoimitalon hankesuunnitelma hyväksyttiin alkujaan vuonna 2011 ja arkkitehtikilpailu toteutettiin vuonna 2012. Allianssiurakkamuotoon siirryttiin alkuvuodesta 2015. Kyse on siis pitkäaikaisesta projektista, jonka rakennusaikakin kattoi noin kaksi vuotta vuosina 2016–2018.

Palkittua osaamista

Turun kaupunkikuvatyöryhmä myönsi vuoden 2018 hyvän rakentamisen palkinnon Syvälahden monitoimitalolle. Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa. Palkintoperustelujen mukaan Syvälahden monitoimitalo on onnistunut kokonaisuus, johon ovat vaikuttaneet pitkässä ketjussa moni toimija aina kaavoituksesta urakoitsijaan ja tilojen käyttäjiin asti.

Erikseen palkintoperusteluissa nostettiin esille, että myös ympäristörakentaminen on toteutettu Syvälahden monitoimitalossa korkeatasoisesti.

– Allianssimallissa jokainen osapuoli toi oman asiantuntemuksensa projektiin mukaan ja rakennuksen elinkaari oli rakentamisen yhtenä lähtökohtana, vaikka varsinaisesta elinkaarihankkeesta ei ollut kyse, Jari Nieminen kertoo.