Medisiina D, Turku

Turun Kupittaan kampukselle, sairaala-alueen kylkeen valmistunut Medisiina D on monikäyttäjärakennus, jossa on lääketieteen opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatiloja. Rakennushanke toteutettiin tavoitehintaisena projektinjohtourakkana. Se valmistui keväällä 2018.

Medisiina D on Turkuun rakennettu lääketieteen opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatilojen uudisrakennus, jossa toimivat Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), Turun ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Medisiina D:stä muodostui näin lääketieteen opetuksen-, tutkimuksen- ja diagnostiikan synergiatalo, jossa toimii 1 400 opiskelijaa ja 600 työntekijää päivittäin.

Rakentajan näkökulmasta Medisiina D oli varsin mielenkiintoinen ja haastava kohde. Se oli todella iso projekti – käynnissä ollessaan NCC:n Suomen suurin talonrakennuskohde – ja toteutuksen kohteena ollut lääketieteellinen toimintaympäristö laboratoriotiloineen toi oman vaativuutensa. Myös rakennuspaikka oli haastava, sillä uudisrakennus oli saatava sovitettua ahtaaseen tilaan vanhan Medisiinan, sairaalan ja junaradan väliin ja Helsingintien välittömään läheisyyteen.

Rakennuspaikka on erittäin keskeinen terveyden ja hyvinvoinnin toimintojen keskittymä. Kahdeksankerroksisen uudisrakennuksen pinta-ala on noin 26 500 brm2. Kahdeksan varsinaisen kerroksen lisäksi rakennukseen tuli myös kellarikerros sekä yksi kerros vain tekniikkaa varten. Rakennuksen tilaratkaisuissa pyrittiin muunneltavuuteen, monikäyttöisyyteen ja joustavuuteen. Näin haluttiin tukea yhteistä toimintaa, mahdollistaa yhteisten palvelujen järjestämistä sekä varmistaa tilojen korkea käyttöaste ja tilankäytön taloudellisuus. Medisiina D on esimerkki resurssiviisaasta rakennuksesta. Kaikilla toimijoilla on sekä omia että yhteiskäytössä olevia tiloja.

Käyttäjät mukana koko hankkeen ajan

Medisiina D:tä suunniteltiin tarkoin käyttäjien tarpeiden mukaan, ja suunnittelu eli ja tarkentui koko projektin ajan. Hanke oli yhteistoimintaurakka, jossa tilaaja, käyttäjät, suunnittelijat ja rakentajat suunnittelivat ja tekivät päätökset yhdessä.

Opetus- ja toimistotiloissa painottuu joustavuus: huoneita voidaan jakaa ja muunnella tarpeiden mukaisesti. Laboratoriopuolella erityyppiset laboratoriot sijoittuvat eri kerroksiin, ja suunnittelussa on otettu huomioon niiden erilaiset toimintaprosessivaateet. Talon runkoratkaisu ei poikkea tavanomaisesta, mutta kaikki mikä tehtiin sen jälkeen, vaati monen asian huomioon ottamista talotekniikasta kalusteisiin ja niiden yksityiskohtiin. Kaiken kaikkiaan projektin aikana tarvittiin kymmeniä suunnittelu- ja työmaakokouksia sekä satoja palavereita ja katselmuksia.

Rakennuksen erityisvaatimuksista voidaan mainita laboratoriot. Niistä osa on turvatasoluokitukseltaan BSL-2 -tason laboratorioita ja yksi on luokkaa BSL- 3, joita ei ole Suomessa kuin muutama. Turvatasot on otettu huomioon niin rakenteellisissa eristyksissä, ilmastoinnissa kuin jätteenkäsittelyssäkin.

Terveellinen ja ympäristöystävällinen rakennus

Tiloissa pyrittiin kestävän kehityksen mukaisiin tilaratkaisuihin, rakenteisiin sekä materiaaleihin. Näin taattiin myös käyttökustannusten edullisuus. Medisiina D on BREEAM-ympäristösertifioitu tasolla "Very Good".

Medisiina D toteutettiin Terve Talo -hankkeena. Terveen talon kriteereillä ja ohjeilla aikaansaatiin toimiva, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus. Kriteerit ja ohjeet kattoivat rakennushankkeen kaikki vaiheet ja ne täydensivät NCC:n omia vakiintuneita työvaiheiden laadunohjaustoimenpiteitä. Rakennuksen sisäilmaluokka on S2, joka edellyttää rakentamisen puhtausluokkaa P1. IV-osien puhtausluokka on M1.