Kinnarin koulu, Järvenpää

Kinnarin uusi koulu rakennetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti avoimeksi oppimisympäristöksi. Nykyisen Kinnarin koulun pihapiiriin jää kaksi vanhaa rakennusta ja siirtotila. Esiopetus-, alakoulu- ja yläkoulukäyttöön tulevassa uudessa rakennuksessa käynnistetään opetustoiminta elokuussa 2019.

Järvenpään uuden koulu suunnittelun lähtökohtana on ollut uuden opetussuunnitelman mukainen ilmiöpohjainen oppiminen, jossa oppilaita innostetaan oivaltamaan ja oppimaan uutta mielekkäiden tilojen ja piha-alueiden kautta. Uudisrakennuksen tilaratkaisuja on kehitetty koko suunnittelun ja rakentamisen ajan tulevia käyttäjiä kuunnellen ja konsultoiden. Tiloista on suunniteltu muunto- ja käyttöjoustavat siten, että ne sopeutuvat myös tulevaisuudessa mahdollisiin oppimiskäsitysten muutoksiin.

Hanke on toteutettu allianssimallilla, jossa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tärkeimpiä hankkeen onnistumiselle asetettuja edellytyksiä ovat olleet yhteisten tavoitteiden tunnistaminen, yhteinen työskentely niiden saavuttamiseksi ja ennen kaikkea luottamuksen syntyminen ja säilyminen allianssiosapuolten välillä. Varsinaiset rakennustyöt on toteutettu käyttäjälähtöisenä, avoimena rakentamisena, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota aktiiviseen riskien hallintaan sekä avoimeen ja tehokkaaseen rakentamisprosessiin.

Terve talo -ohjeistosta tukea terveellisten ja turvallisten tilojen rakentamiseen

Kinnarin uuden koulun suunnittelu ja rakennustyöt on toteutettu alusta asti Terve talo -kriteeristön vaatimusten mukaisesti. Projektiorganisaation hankittiin hankkeen alussa Terve talo -koordinaattori jonka kanssa työmaa on tiiviissä yhteistyössä varmistanut vaatimusten toteutumisen. Toteutuspuolella konsepti on näkynyt Terve talo -mittauksina ja kokouksina. Mittauksissa on tarkasteltu esimerkiksi työmaan kosteudenhallintaa, puhtaudenhallintaa sekä rakennusmateriaalien suojausta ja varastointia. Kokouksia on pidetty kerran kuussa ja niissä on aina ollut mukana myös hankkeen oma Terve talo -koordinaattori. Koordinaattorin tärkein tehtävä on käydä suunnitelmia etukäteen läpi ja ohjata meitä rakentajia kohti terveellisempiä ja parempia ratkaisuja.

Willman Janne

Työpäällikkö, Toimitilarakentaminen, PKS, NCC Building Nordics