Tietoa kameravalvonnasta NCC:n työmailla

Nämä tiedot koskevat kaikkia kameravalvontajärjestelmiä, jotka on asennettu NCC:n hallinnoimille työmaille.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (tietosuoja-asetus) ja soveltuvin osin sitä täydentävän Ruotsin kameravalvontalain (2018:1200) mukaan jokaisella kameravalvontaa harjoittavalla toimijalla on velvollisuus tiedottaa seuraavasta:

  • Valvonnan tarkoitus ja oikeudellinen perusta.
  • Kuvatun materiaalin tallennus, poistaminen, saatavuus ja suojaaminen.
  • Valvonnasta vastaavan henkilön ja tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.
  • Valvonnan kohteiden oikeudet.
  • Valituksen käsittelijän tiedot ja valvontaviranomaisen yhteystiedot.

Tarkoitus ja oikeudellinen perusta

NCC käyttää kameravalvontaa rikosten ehkäisemiseksi, estämiseksi, havaitsemiseksi ja/tai tutkimiseksi sekä sen varmistamiseksi, että työmaalla oleskelee vain valtuutettuja henkilöitä. Tavoitteena on myös ehkäistä ja tutkia tapaturmia ja luoda turvallinen työympäristö NCC:n työntekijöille, tavarantoimittajille ja muille NCC:llä vieraileville henkilöille.

Kameravalvonta tarkoittaa, että NCC käsittelee henkilötietoja kuvamuodossa.

NCC voi käsitellä kuvamuotoisia henkilötietojasi oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi, esimerkiksi vakuutusasioihin ja vahingonkorvauksiin liittyvien mahdollisten vaateiden valmistelemiseksi ja tutkimiseksi.

Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mukaiseen etujen punnitsemiseen, ja se on tarpeen oikeutetun etumme toteuttamisessa rikosten ehkäisemiseksi, estämiseksi, havaitsemiseksi ja/tai tutkimiseksi, jotta voimme luoda turvallisen työympäristön työntekijöillemme, tavarantoimittajillemme ja muille NCC:llä vieraileville ja jotta voimme laatia, puolustaa ja esittää oikeudellisia vaateita.

Tallennetun materiaalin säilytysaika, saatavuus, luovuttaminen ja suojaaminen

Säilytysaika

Tallennettua materiaalia säilytetään normaalisti 30 päivää, jonka jälkeen se poistetaan automaattisesti. Jos kuvamateriaalia tarvitaan oikeudellisen vaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen todellisessa tapauksessa, kuvamateriaali säilytetään kuitenkin niin kauan kuin on tarpeen, esimerkiksi siihen asti, kunnes NCC on virallisesti luovuttanut kuvamateriaalin rikostutkintaviranomaisille tai kunnes NCC:n sisäinen tutkinta ja sen jälkeiset mahdolliset oikeudelliset prosessit on saatu päätökseen.

Saatavuus

Tallennettuun kuvamateriaaliin pääsevät käsiksi vain erikseen nimetyt henkilöt ja ainoastaan esimerkiksi NCC:n oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, kuten rikollisen toiminnan tutkintatarkoituksessa ja rikostutkintaviranomaisten pyynnöstä.

Luovuttaminen

Kuvamuodossa olevia henkilötietoja luovutetaan, jos se on tarpeen NCC:n oikeutettujen etujen turvaamiseksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mukaisesti oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, ja tietoja voidaan luovuttaa lainvalvontaviranomaisille, vakuutusyhtiöille, muille NCC-konserniin kuuluville yhtiöille, oikeudellisille neuvonantajille ja soveltuvissa tapauksissa oikeusprosessin osapuolille ja tuomioistuimille. Luovutus voi tapahtua myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät

NCC:n lisäksi meitä kameravalvonnassa avustavat turvallisuus- ja valvontayritykset pääsevät käsiksi valvontakameroidemme tallentamaan kuvamateriaaliin ja siten henkilötietoihisi. Nämä yritykset käsittelevät materiaalia henkilötietojen käsittelijöinä. NCC on solminut yritysten kanssa henkilötietojen käsittelijäsopimuksen varmistaakseen, että ne käsittelevät henkilötietojasi vain NCC:n ohjeiden mukaisesti täyttääkseen velvollisuutensa meitä kohtaan ja suojatakseen henkilötietojasi. Henkilötietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:
NCC AB, 556034–5174

Yhteystiedot:
NCC Group Head Office
Group Legal
170 80 Solna, Sverige

Puhelin: 08-585 510 00

NCC:n tietosuojavastaava: GDPR@ncc.se

Verkkosivut: ncc.fi/ Tietoa GDPR