Turku houkuttelee sijoittajia ja kaupunkikehittäjää

Turku on yksi Suomen kolmesta kasvukeskuksesta. Mutta miksi Turkuun kannattaa sijoittaa ja sijoittua? Miltä Turun tulevaisuus näyttää kaupunkikehittäjän ja rakentajan näkökulmasta? Syntyperäisenä turkulaisena NCC:n toimialajohtaja Esa Lehmusvuori on kasvanut kaupungin mukana.

Turun kasvun foorumi 2019 -tapahtumassa torstaina 16.5.2019 avattiin ra-hoitusmarkkinoiden näkymiä, edellytyksiä Turun kasvulle sekä kaupunkike-hityksen tulevaisuutta.

NCC:n toimialajohtaja Esa Lehmusvuori on päässyt seuraamaan kaupungin kasvua jo 46 vuoden ajan.

- Viime vuodet Turussa ja seutukunnalla on ollut erinomainen vireys yritys- ja talouselämässä, joka on poikinut myös paljon rakentamista. Työpaikat ovat lisääntyneet ja yritykset tarvitsevat edelleen lisää työvoima. Keskustassa ja sen lähialueilla toimistotilat ovat täyteen vuokrattuina. Kaupunki on myös panostanut palveluihin. Muun muassa koulujen rakentaminen ja peruskorjaaminen on hyvässä vauhdissa ja joukkoliikenneratkaisuja pohditaan. Kaupungin keskusta on toriparkin myötä saamassa uutta vetovoimaa. Ylipäätään alueella on hyvä vire ja vahva usko tulevaisuuteen, Turku ja seutukunta houkuttelevat ihmisiä.

Miten ilmastonmuutos ja vastuullisuus näkyy rakentamisessa?

Vastuullinen sijoittaminen ja kestävä kehitys näkyvät yhä enemmän myös kiinteistösijoittamisessa.

- Hankekehittäjänä meidän täytyy tarjota uusia ratkaisuja energiankulutuk-sen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä materiaalien kierrätykseen. Esi-merkiksi Harppuunakortteli on toistaiseksi Suomen toiseksi suurin kierrätys-lasista valmistettavaa vaahtolasia hyödyntävä kohde.

Turun linnan läheisyydessä sijaitseva Harpuunakortteli on kestävän kehityk-sen ratkaisuihin panostava yhteisöllinen ja lähes energiaomavarainen tu-hannen asukkaan asuinalue. Sen viereen nousee puolestaan yksi Suomen suurimmista puukerrostalohankkeista. Linnanfältin alueelle rakentamamme ensimmäinen puukerrostalokohde valmistui vuosi sitten ja seuraavat kaksi valmistuvat kesällä 2020.

- Puurakentaminen vaatii osaavia suunnittelijoita ja tekijöitä. Rakentamises-sa käytämme esimerkiksi uudenlaista sääsuojaa, jonka sisään mahtuu pe-ruuttamaan rekka-autolla. Näin varmistetaan, että rakenteet säilyvät var-masti kuivina.

Työmailla rakennetaan NCC:n Vastuullinen työmaa -konseptin mukaisesti. Työmaiden turvallisuus on yksi toimintamallia, joka kokoaa kaikki vastuulli-set teot konkreettisiksi ja mitattaviksi toimenpiteiksi.

- Viikolla 20 vietimme rakennusalan perinteistä turvallisuusviikkoa. Tänä vuonna erityisenä teemana Talonrakennusteollisuus ry järjesti seminaari- ja keskustelutilaisuuden, jossa pääurakoitsijat ja aliurakoitsijat pohtivat yhdessä työmaiden turvallisuutta. Tilaisuus sai hyvän vastaanoton ja yhteistä kehitystyötä päätettiin jatkaa.

Vastuullisuus ja hyvien ratkaisujen etsiminen yhdessä käyttäjien kanssa nä-kyy konkreettisesti myös kouluhankkeissa, missä jo tilojen suunnittelussa huomioidaan uuden opetussuunnitelman vaatimukset.

- Kohta vuoden verran käytössä ollut Syvälahden monitoimitalo oli Turun kaupungin ensimmäinen allianssihanke ja hyvä esimerkki osallistamisesta. Sekä koulun rehtorilla että päiväkodin johtajalla oli omat työpisteensä työ-maatoimistolla, jolloin käyttäjien toiveet ja tarpeet saatiin tehokkaasti mu-kaan suunnitteluun.

Asunnot pienenevät – mitä muita muutoksia on näkyvissä?

RT:n huhtikuussa julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan rakentaminen on kääntymässä maltilliseen laskuun asuntotuotannon ja infrarakentamisen osalta.

– Täällä Lounais-Suomen alueella sekä rakennuttajien että suunnittelijoiden ja rakentajien suhdannebarometrit näyttävät kuitenkin tästä poiketen, että rakentaminen jatkuu vakaana. Kiinteistösijoittajien kiinnostus Turkua kohtaan on edelleen vahva.

- Ilmastonmuutos tuo uusia vaatimuksia asuntoihin ja niiden käytönaikaisiin ratkaisuihin. Sähköautojen yleistyminen edellyttää myös latauspaikkoja. Liikkumisen muuttuminen muuttaa esimerkiksi pysäköintitarpeita, joihin voidaan hakea uusia ratkaisuja muun muassa yhteispysäköinnin tai vuorot-taispysäköinnin kautta.

Riittävätkö infra ja toimitilat kaupungin kasvamiseen?

Muuttoliike ja työpaikat tuovat Turkuun lisää asukkaita. Houkuttelevat alueet hyvien kulkuyhteyksien varrella vetävät puoleensa myös kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia.

Kiinteistökehityksen suunnittelun lähtökohtana on, miten ja millaisia ihmisiä alueella liikkuu ja mitä he tulevat sinne tekemään. Tältä pohjalta mietitään, voidaanko heidän tarpeita varten tuoda alueelle jotain uutta tai voisiko alueelle houkutella myös kokonaan uusia käyttäjäryhmiä. Turussa keskusta-aluetta uudistetaan tällä hetkellä merkittävästi, mikä tuo sen käyttöön uutta elinvoimaisuutta.

- Turku ja ennen kaikkea Turun keskustassa olevat alueet kehittyvät ja myös NCC haluaa olla vahvasti mukana suunnittelussa. Kaupungin tuki kasvulle on ratkaisevassa roolissa kaavakehityksen ja uudistavaan infraan panostamisen kautta. Joukkoliikenneyhteyksien kehittämisestä toivoisimme päätöstä mahdollisimman nopeasti.