Helsingissä Alppilan pohjoisosaan ja Savonkadun ympäristöön valmisteilla kaavaehdotus

Helsingin tavoitteena on Keski-Pasilan kehittämistä tukien luoda viihtyisä, tiivis ja urbaani toimitilavaltainen alue Savonkadun molemmin puolin sekä täydentää Alppilan asuinaluetta suunnittelualueen kaakkoisosassa.

Savonkadun muuttaminen nelikaistaisesta autoliikenteen läpiajoväylästä kaksikaistaiseksi kantakaupunkimaiseksi puistokaduksi on asemakaavan muutoksen keskeinen lähtökohta. Muutoksen mahdollistaa uusi Veturitie, jolle ohjataan Pasilan läpi kulkeva pohjois–eteläsuuntainen autoliikenne.

Erittäin hyvin saavutettavissa olevalle alueelle halutaan lisää työpaikkoja ja laadukasta kantakaupunkimaista asumista. Alueen keskellä kulkeva merkittävä viheryhteys, maiseman ja kaupunkikuvan kannalta keskeiset avokalliot ja lakialueet sekä kallioiden näkyminen katutilassa on otettu kaavoituksessa huomioon. Kaavaratkaisussa onkin erityisesti pyritty ratkaisemaan kaupunkirakenteen tiivistämisen ja viheryhteyden välinen yhteensovittaminen.

Alueelle on suunniteltu neljä toimitilakorttelia, kaksi asuinkorttelia ja maanalainen pysäköintilaitos. Uusia koteja rakennetaan noin 750 asukkaalle. Oleskeltavia puistoalueita kehitetään laadukkaana, kävelypainotteisena ja paikallista identiteettiä korostavina.

Kaavan toteuttaminen vaikuttaa niin, että Keski-Pasilan kaupunkirakenne täydentyy kohti etelää radan itäpuolella sijaitsevan Savonkadun varrelle. Viheryhteyden toisella puolella sijaitsevan Alppitalon tontille suunniteltu asuinrakentaminen kytkeytyy puolestaan osaksi Alppilan vanhaa rakennuskantaa.

Kaavaehdotuksen valmistelussa on asukkaiden mielipiteet OAS-vaiheen viitesuunnitelmien osalta otettu huomioon kaavoitustyössä muun muassa siten, että rakentamisen määrää ja toimitilojen osuutta rakentamisesta on vähennetty, rakentamisen sijoittumista on tarkistettu, suojellun Eläintarhan koulun ympärille on jätetty tilaa seistä omana ryhdikkäänä rakennuksenaan ja koulurakennus on säilytetty opetustoiminnassa.

Pohjois-eteläsuuntaisen viheryhteyden säilyttämiseksi on rakentamista alueen pohjoisosassa Aleksis Kiven kadun ja Saimaankadun varrella poistettu. Viheryhteyden eteläosassa on rakentaminen otettu selkeästi irti kallioreunasta ja käyttötarkoitus muutettu toimistorakennuksesta kapearunkoisempaan asumiseen. Alppitalon tontin länsiosasta on lisäksi luovutettu osa Savonpuistoksi.

Kaavaehdotus esitellään tiistaina 19.9.2023 kaupunkiympäristölautakunnalle. Lautakuntakäsittelyn jälkeen ehdotus laitetaan julkisesti nähtäville ja siihen on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Saatujen asukasmuistutusten ja viranomaislausuntojen perusteella kaavaehdotusta tarkistetaan ja tarkistettu kaavaehdotus viedään kaupunkiympäristölautakuntaan arviolta huhtikuussa 2024, minkä jälkeen kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä.

Lisätiedot:

Arkkitehti
Paula Leiwo
Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Puh. 09 310 23637
paula.leiwo@hel.fi

Helsingin kaupunki vastaa alueen maankäyttöratkaisuista, asemakaavoituksesta ja tulevien tonttien varaamisesta. Helsingin kaupunki on myöntänyt alueen kehittämisvarauksen NCC:lle ja sen yhteistyökumppaneille, jotka toimivat kaupungin kumppanina alueen suunnittelussa.

Havainnekuva JKMM Arkkitehdit.