Arvoketjuyhteistyö helpottaa vähähiilisten runkoratkaisujen valintaa

NCC Suomi, Stora Enso, Ramboll ja Combient Pure tutkivat yhdessä erilaisten massiivipuurunkojen tuomia vaihtoehtoja rakennuksen elinkaaripäästöjen vähentämiseen.

Materiaalivalinnat vaikuttavat merkittävästi rakennuksien elinkaaripäästöihin. Erityisesti valinta runkoratkaisusta tehdään hyvin varhaisessa vaiheessa rakennuksen suunnittelua. Varhaisen suunnitteluvaiheen tietoa eri runkomateriaalivaihtoehtojen vaikutuksista päästöihin on vähän.

NCC:n, Stora Enson, Rambollin ja Combient Puren tutkimuksessa tarkasteltiin sekä asuinkerrostalo- että toimitilarakennuskohteen rakennesuunnitelmia materiaalivalintojen ja päästövaikutusten osalta.

Asuinkerrostalon materiaalivalintoja ja päästötietoja tarkasteltiin kolmen samalle tontille tehdyn rakennussuunnitelman kautta:

  • kohde suunniteltuna betonia päämateriaalina käyttäen,
  • edellinen suunnitelma kohteesta konvertoituna massiivipuulle ja
  • kohde suunniteltuna optimoidusti massiivipuuta päämateriaalina käyttäen.

Toimitilarakennuksen osalta tarkasteltiin kahta samalle tontille tehtyä suunnitelmaa:

  • kohde suunniteltuna betonia päämateriaalina käyttäen ja
  • kohde suunniteltuna optimoidusti massiivipuuta ja vähähiilistä betonia päämateriaaleina käyttäen.

Tarkasteltujen rakennuskohteiden suunnitelmissa massiivipuu päärakennusmateriaalina toi 15 - 21 % päästövähennykset koko rakennuksen elinkaaren aikana. Suurimmat vaikutukset nähtiin asuinrakennuksen kantavissa seinissä ja välipohjissa, joissa päästiin yli 70 % päästövähennyksiin massiivipuuratkaisuilla.

Arvoketjuyhteistyö mahdollistaa optimaaliset valinnat

Massiivipuurakentamisessa suunnitteluvaihe on usein perinteistä teollista rakentamista pidempi. Yksi syy on siinä, että massiivipuuelementtien ja muiden materiaalien yhteensopivuus täytyy suunnitella ennen kuin puuelementtien valmistus voi alkaa. Tässä yhteistyössä yritykset pystyivät tietoa avoimesti jakamalla toteuttamaan myös tehokkaan suunnitteluprosessin.

Loppuasiakkaan suuntaan tällainen yhteistyö mahdollistaa läpinäkyvän tiedonsaannin eri materiaalivaihtoehdoista jo siinä aikaisessa vaiheessa, kun päätöksiä päärakennusmateriaalista tehdään.

”Arvoketjun toimijoiden yhteistyö paransi NCC:n kykyä tarjota asiakkailleen massiivipuurunkoisia rakennuksia. Lisäksi NCC yhdessä muiden osallistujien kanssa pystyi kehittämään hankkeiden kokonaisprosessia kaikkien toimijoiden eduksi”, kommentoi NCC:n kehitysjohtaja Pekka Kiuru.

Lue lisää tutkituista kohteista ja niihin liittyvien päästölaskelmien tuloksista osoitteessa www.lowcarbonbuilding.fi