NCC:n toimittajien eettiset ohjeet

NCC:n toimittajien eettiset ohjeet tarjoavat toimittajillemme ohjeita toimintaan ja päätöksentekoon.

Ohjeet perustuvat arvoihimme ja toteuttamiimme vapaaehtoisiin aloitteisiin. Niihin lukeutuvat esimerkiksi Maailman talousfoorumin korruption vastainen kumppanuusaloite (PACI) ja YK:n Global Compact aloite. Nämä aloitteet määrittävät ihmisoikeuksia, työtapoja, ympäristöä ja korruptiota koskevat periaatteet.

NCC kannustaa kaikkia toimittajia laatimaan omat eettiset ohjeet tai vastaavat ohjeistukset sekä varmistamaan, että noudatetut ohjeet vastaavat vähintään NCC:n toimittajien eettisiä ohjeita. NCC:n toimittajien on välitettävä tietoa näistä ohjeista kaikille henkilöille ja yksiköille, jotka toimittavat tuotteita tai palveluilta toimittajan omassa arvoketjussa.

Keitä toimittajien eettiset ohjeet koskevat?

Nämä toimittajien eettiset ohjeet koskevat kaikkia yksiköitä, jotka tarjoavat tuotteita, henkilöstöä tai palveluita NCC:lle, mukaan lukien suorat ja epäsuorat toimittajat, palveluntarjoajat, aliurakoitsijat, välittäjät ja edustajat sekä soveltuvissa tapauksissa toimittajan työntekijät, aliurakoitsijat ja edustajat. Toimittajan tekemä laskutus tai tuotteiden, henkilöstön tai palvelujen toimitus tai NCC:n ostotilausten hyväksyntä katsotaan vahvistukseksi siitä, että toimittaja noudattaa näitä eettisiä ohjeita. Toimittajien on osoitettava, että he noudattavat toiminnassaan NCC:n toimittajien eettisten ohjeiden käytäntöjä ja periaatteita.

Arvomme NCC:n arvot ohjaavat kaikkea yhtiön toimintaa.

Haluamme myös liikekumppaniemme kunnioittavan arvojamme, koska he ovat tärkeä osa toimintaamme.

Rehellisyys

 • Olemme rehellisiä itsellemme ja sidosryhmiämme kohtaan.
 • Toimimme asiallisesti ja vastuullisesti.
 • Varmistamme, että sidosryhmämme voivat luottaa NCC:hen yrityksenä.

Kunnioitus

 • Vaalimme moninaisuutta ja kohtelemme toisiamme kunnioittavasti.
 • Teemme yhteistyötä, arvostamme toistemme mielipiteitä ja seisomme päätöstemme takana.
 • Suhtaudumme huolella kaikkiin käyttämiimme resursseihin.

Luottamus

 • Luotamme toisiimme, sanomme mitä tarkoitamme ja teemme mitä sanomme.
 • Meillä on rohkeutta puhua suoraan ja selkeästi.
 • Kunnioitamme sitoumuksiamme ja pyrimme korkeaan laatuun, moraaliin ja kestävään kehitykseen.

Eettinen liiketoiminta

NCC pyrkii luomaan pitkäkestoisia liiketoimintasuhteita, joiden perusteella voidaan luoda arvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille sekä varmistaa kehitystä edistävien työpaikkojen säilyminen.

NCC:n toimittajilta edellytetään seuraavaa:

 • Toimittajat noudattavat sen oikeudenkäyttöalueen lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, jossa ne toimivat tai jossa ne toimittavat NCC:lle palveluja.
 • Toimittajat varmistavat, että kaikki raportit, tallenteet ja laskut sisältävät kaiken tarpeellisen ja ovat paikkansa pitäviä.
 • Toimittajat estävät korruptiota ja lahjontaa, eli eivät anna tai tarjoa mitään arvokasta viranomaisille tai yritysten edustajille, mukaan lukien NCC:n henkilöstölle, heidän päätöksiinsä vaikuttamiseksi.
 • Toimittajat välttävät tilanteita, joissa voi syntyä NCC:lle tehtävää työtä koskeva eturistiriita, kuten NCC:n ja liikekumppaneiden liikesuhteiden hyödyntäminen omaksi eduksi.
 • Toimittajat toteuttavat liiketoimintaa lain puitteissa eivätkä osallistu rahanpesuun tai rikolliseen maksuliikenteeseen.
 • Toimittajat noudattavat reilun kilpailun periaatteita ja kilpailulainsäädäntöä eivätkä tee sopimuksia hintakartelleista tai markkinoiden jakamisesta.
 • Toimittajat eivät käytä tai luovuta arkaluonteisia tai salassa pidettäviä NCC:tä koskevia tietoja.
 • Toimittajat eivät jaa henkilötietoja muille kuin niille henkilöstön jäsenille ja yhteistyökumppaneille, joilla on laillinen liiketoiminnallinen syy tietojen käsittelyyn sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Ihmisoikeudet

NCC tukee ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia koskevia yleissopimuksia sekä edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa.

NCC:n toimittajilta edellytetään seuraavaa:

 • Toimittajien on edistettävä tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sen ilmaisuun, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan, uskontoon, toimintarajoitteeseen ja ikään katsomatta.
 • Toimittajat eivät esitä väitteitä, kerro vitsejä tai toimi tavoilla, jotka voidaan ymmärtää tai tulkita muita halventaviksi tai nöyryyttäviksi.
 • Toimittajat edistävät osaltaan työympäristöä, jossa ei esiinny vihamielisyyttä, väkivaltaa, uhkailua tai kiusaamista.
 • Toimittajat eivät toimi pakkotyöhön rinnastettavalla tavalla, kuten pakota työntekijöitään työskentelemään käyttämällä voimaa tai uhkailua, tai ottamalla työntekijöiltä henkilöllisyystodistuksen tai -dokumentit haltuunsa. Toimittajat varmistavat, että työntekijöillä on lain ja alan käytäntöjen mukaiset työajat, palkat ja edut.
 • Toimittajat eivät salli minkäänlaista lapsityövoiman käyttöä.
 • Toimittajat kunnioittavat henkilöstön oikeutta järjestäytyä vapaaehtoisiin työntekijäjärjestöihin ja neuvotella kollektiivisesti.
 • Toimittajat rohkaisevat toimitusketjun kaikkia osia läpinäkyvyyteen ja ryhtyvät kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että niiden tuotannossa ei käytetä raaka-aineita, jotka suoraan tai epäsuoraan rahoittavat ihmisoikeuksia polkevia tahoja.

Työterveys ja -turvallisuus

NCC:llä on työtapaturmia koskeva nollatavoite, ja teemme jatkuvasti työtä tehdäksemme työpaikoistamme entistä terveellisempiä ja turvallisempia.

NCC:n toimittajilta edellytetään seuraavaa:

 • Toimittajien on hallittava ennakoivasti työterveys ja -turvallisuusriskejä, jotta työympäristössä tapahtuvat työtapaturmat ja loukkaantumiset voidaan estää.
 • Toimittajien on noudatettava vähintään sovellettavaa työ- ja työturvallisuuslainsäädäntöä tai kansainvälisiä työstandardeja, jotka on määrittänyt kansainvälisesti tunnustettu taho, kuten kansainvälinen työjärjestö ILO. Toimittaja noudattaa vaatimuksia, jotka ovat tiukemmat.
 • Toimittajat varmistavat, että työntekijät ovat saaneet riittävän turvallisuuskoulutuksen tehtäviinsä.
 • Toimittajat varmistavat aina, että tarvittavia suojavälineitä ja henkilönsuojaimia käytetään, ja ottavat vastuun niistä.
 • Toimittajat raportoivat NCC:lle kaikki työterveys ja -turvallisuuspoikkeamat sekä vaaralliset olosuhteet, jotka liittyvät NCC:n hankkeisiin ja työmaihin.

Ympäristövastuu

NCC asettaa etusijalle sellaiset toimijat, jotka tekevät järjestelmällistä ja proaktiivista työtä kestävän kehityksen eteen. Tavoitteenamme on tuottaa kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, joiden ympäristövaikutus on pieni ja joiden toimitusketju on jäljitettävissä kokonaan.

NCC:n toimittajilta edellytetään seuraavaa:

 • Toimittajat varmistavat, että toiminta edistää resurssien tehokasta käyttöä ja haitallisten aineiden vähentämistä ilmastoon, energiaan, materiaaleihin ja jätteisiin keskittyen.
 • Toimittajat parantavat jatkuvasti ja proaktiivisesti ympäristötyötään ja kehittävät tarjoamiaan tuotteita ja palveluja.
 • Toimittajat tekevät johtajille ja NCC:lle ehdotuksia, joista voi syntyä ympäristövaikutuksiltaan positiivisia innovaatioita.

Ohjeiden noudattaminen ja seuranta

NCC:n yleisperiaatteena on kannustaa parannustyöhön. Kriittiset poikkeamat tai toistuva haluttomuus parannusten tekemiseen voivat kuitenkin asettaa toimittajan ja NCC:n välisen suhteen vaakalaudalle.

NCC:llä on oikeus tehdä tarkastuksia toimittajan tiloihin ja saada toimittajalta apua sen vahvistamiseen, että toimittaja noudattaa NCC:n eettisiä ohjeita sekä kaikkia soveltuvia sääntöjä ja määräyksiä. NCC voi antaa tarkastuksen kolmannen tahon tehtäväksi sillä ehdolla, että kyseinen kolmas taho ei ole toimittajan kilpailija sopimuksessa määritellyllä alalla.

NCC ryhtyy toimiin niitä liikekumppaneitamme kohtaan, joiden saamme tietää toimivan ohjeidemme vastaisesti. Liikesuhde voidaan päättää tai muita toimenpiteitä voidaan vaatia, kun havaitaan vähäisiä, toistuvia tai vakavia rikkomuksia.

Tell Me on työkalu, jonka avulla NCC:n henkilöstö, toimittajat, liikekumppanit sekä kuluttajat voivat raportoida NCC:n eettisten ohjeiden rikkomuksista. Kaikki ilmoitukset tutkitaan ja käsitellään luottamuksellisesti. Lue lisää sivulta www.ncc.group/report/

NCC:n toimittajilta edellytetään seuraavaa:

 • Toimittajat lähettävät raportin Tell Me -työkalun avulla, jos NCC:läinen, NCC:n toimittaja tai jokin muu NCC:n nimiin toimiva osapuoli rikkoo kansallisia lakeja tai NCC:n eettisiä ohjeita.
 • Toimittajat varmistavat, että tutkinta tai sen seuraukset eivät vaaranna NCC:läisten tai NCC:n toimittajien työsuhdetta sen vuoksi, että he ovat vaatineet NCC:n eettisten ohjeiden noudattamista tai lähettäneet raportin Tell Me -työkalulla.