YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Agenda 2030 ja YK:n globaalit tavoitteet auttavat meitä saamaan aikaan muutoksia siellä, missä niitä eniten tarvitaan.

17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta

Agenda 2030 pyrkii kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta. Kestävän kehityksen tavoitteita on kaikkiaan 17 ja alatavoitteita yhteensä 169.

NCC on tunnistanut neljä globaalia tavoitetta, joiden edistämiseen yhtiöllä on parhaimmat mahdollisuudet tarjoamiensa ratkaisujen kautta. Lisäksi valitsimme toiset 11 tavoitetta, jotka ovat olennaisia NCC:n toiminnan ja tarjonnan kannalta.

Myönteinen vaikutus ydintoiminnan kautta

goals-7-9-11-12.jpg

NCC:n asiantuntemus, osaaminen ja ratkaisut vaikuttavat kestävään kehitykseen rakennetussa ympäristössä, eli siellä missä ihmiset työskentelevät, asuvat, matkustavat ja viettävät vapaa-aikaa yhdessä. Siksi NCC:llä on merkittävä tehtävä edistää tavoitteita 7, 9, 11 ja 12 Pohjoismaissa. Tähän kuuluu esimerkiksi osallistavien yhteisöjen rakentaminen sekä resurssitehokkuuden, kiertotalouden ja hiilineutraalin rakentamisen edistäminen.  

Resurssien hallinta NCC:llä

goals-3-6-13-14-15.jpg

NCC on kehittänyt aktiivisesti ratkaisuja ja työtapoja, jotka parantavat ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tämän vuoksi NCC pitää tavoitteita 3, 6, 13, 14 ja 15 olennaisena osana liiketoimintaa ja edellytyksenä hyödyntää NCC:n tarvitsemia luonnonvaroja pitkällä aikavälillä.

Lisäksi ihmisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää älykkäiden rakennusten ja kestävän infrastruktuurin avulla. Integroimalla viheralueita kaupunkiympäristöihin sekä parantamalla eri lajien elinmahdollisuuksia kiviainesalueilla edistetään myös biologista monimuotoisuutta ja kestävämpiä ekosysteemejä.

Vaikka Pohjoismaissa puhdasta vettä on hyvin saatavilla, on tavoitteiden 6 ja 14 edistäminen tärkeää NCC:lle. Keinoja tähän ovat esimerkiksi ekosysteemipalvelut ja vedenkäytön tehostaminen koko arvoketjussa.

NCC:n lähtökohdat

goals-4-5-8-10-16-17.jpg

NCC:ssä arvot ohjaavat toimintaa. Osaamisemme, tuotteemme, palvelumme ja ihmiset ovat perusta liiketoimintamme harjoittamiselle.

NCC myötävaikuttaa tiedon ja taitojen lisäämiseen yhteiskunnassa rakentamiemme koulujen ja kouluttamiemme työntekijöiden kautta, mikä edistää tavoitetta 4. NCC noudattaa sukupuolten tasa-arvon, eriarvoisuuden vähentämisen, ihmisarvoisten työolojen ja talouskasvun periaatteita, jotka ovat suoraan yhteydessä tavoitteisiin 5, 8 ja 10. Jatkamme myös nuorten työllisyyden edistämistä, varmistamme turvallisen työympäristön ja toimimme naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi.

Yhteistyö ja kumppanuus eri tahojen kanssa on avaintekijä kestävän muutoksen aikaansaamiseen maailmassa vuoteen 2030 mennessä. Tämä liittyy tavoitteisiin 16 ja 17.

Edellä mainittujen maailmanlaajuisten tavoitteiden lisäksi NCC:lle on valittu noin 50 alatavoitetta, jotka ovat relevantteja juuri NCC:lle. NCC jatkaa globaalien tavoitteiden tavoittelemista toiminnassaan muun muassa kehittämällä uusia ratkaisuja ja ottamalla useammat konsernin toiminnot mukaan työhön.