Kestävän kehityksen politiikka

Edistääkseen yhteiskunnan kestävää kehitystä NCC pyrkii toimimaan tavalla, joka täyttää kestävän kehityksen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. NCC:n kestävän kehityksen politiikkaa sovelletaan kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toiminnoissa. Se määrittää työllemme puitteet.

Tarkoitus

NCC liiketoiminta perustuu yhteisiin arvoihimme, eettisiin ohjeisiimme, Star Behaviors - toimintatapoihin ja strategiseen suuntaamme.

NCC:n tarkoituksena on tehdä yhteistyötä asiakkaamme kanssa koko rakennusprosessin läpi niin, että lopputulos on kaikille sidosryhmille myönteinen. Tämä edellyttää liiketoiminnan vastuullista hallintaa ja sitä, että käytämme asiantuntemustamme ja osaamistamme negatiivisten vaikutusten lieventämiseen, riskien hallintaan, myönteisten vaikutusten ja mahdollisuuksien luomiseen, jatkuvaan parantamiseen ja tietoon perustuvien päätösten tekemiseen.

Soveltamisala

NCC:n kestävän kehityksen viitekehys kattaa seuraavat osa-alueet: tieto ja asiantuntemus, ilmasto ja energia, luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus, materiaalit ja kiertotalous, terveys ja turvallisuus, ihmiset ja tiimi sekä eettisyys ja vaatimustenmukaisuus. Lisäksi NCC:llä on erillinen työturvallisuuspolitiikka sekä liiketoiminnan eettiset ohjeet.

NCC sitoutuu

  • edistämään yhteiskunnan kestävää kehitystä toimimalla tavalla, joka täyttää kestävän kehityksen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun, ja ottamaan samalla huomioon nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeet
  • käyttämään asiantuntemustaan täyttääkseen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset; lainsäädäntö ja määräykset määrittävät vaatimustenmukaisuuden vähimmäistason
  • suojelemaan ympäristöä, pilaantumisen ehkäisy mukaan luettuna
  • tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työoikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaista työtä koskevia periaatteita ja ILO:n (International Labour Organisation) työoikeuksia koskevia yleissopimuksia.

Kohderyhmät

Tätä konsernipolitiikkaa sovelletaan kaikkiin NCC:n liiketoiminta-alueisiin sekä koko henkilöstöön, alihankkijoihin ja toimittajiin.

Vastuut

Liiketoiminta-alueiden ja konsernin palvelutoimintojen johtajat vastaavat kestävän kehityksen politiikan ja viitekehyksen toteuttamisesta ja siihen liittyvistä prosesseista, menettelyistä ja tavoitteista osana oman liiketoimintansa kannalta olennaista toimintajärjestelmää.

Liiketoiminta-alueiden on oltava sertifioituja tai muuten ISO9001- ja ISO14001-standardien mukaisia.

Vastuuseen kuuluu asianmukaisten resurssien varmistaminen ja valtuuksien osoittaminen, sekä NCC:n henkilöstön kouluttaminen, jotta varmistetaan kestävän kehityksen politiikan toteutuminen liiketoiminnassa.