Kestävän kehityksen politiikka

Edistääkseen yhteiskunnan kestävää kehitystä NCC pyrkii toimimaan tavalla, joka täyttää kestävän kehityksen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. NCC:n kestävän kehityksen politiikkaa sovelletaan kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toiminnoissa. Ne määrittävät työllemme puitteet.

1. Johdanto

Jos haluamme voittaa materiaalien lisääntyvän käytön, jätteen tuotannon ja kiivaan väestönkasvun mukanaan tuomat globaalit haasteet kuten ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen liikakulutuksen, yhteiskunnassa on tapahduttava suuria muutoksia. Rakennusteollisuudessa käytetään paljon luonnonvaroja ja energiaa niin rakentamiseen kuin yhteiskunnalle toimitettaviin tuotteisiin ja palveluihin. Tuotteet ja palvelut vaikuttavat myös yhteiskunnan sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Alallamme onkin merkittävät mahdollisuudet tehdä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja edistää ennakoivasti kestävää kehitystä, jota ekosysteemien tulevaisuus ja yhteiskunnan vakaus edellyttävät.

2. Politiikan sisältö

2.1 Soveltamisala

Tätä NCC:n politiikkaa sovelletaan kaikkiin NCC:n liiketoiminta-alueisiin ja toimintoihin.

2.2 Tavoitteet

NCC:n tavoitteena on luoda kokonaisvaltaista arvoa kehittämällä sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset näkökulmat huomioivia tuotteita, ratkaisuja ja palveluja. Konserni pyrkii edistämään yhteiskunnan kestävää kehitystä toimimalla tavalla, joka täyttää kestävän kehityksen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun.

NCC haluaa olla oman toimialansa johtaja ja vaikuttaa ennakoivasti uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentämiseen, yhteiskunnallisen arvon lisäämiseen ja asiakkaiden, yhteiskunnan ja NCC:n kestävää kehitystä edistävien teknisten ratkaisujen, tuotteiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Meille tämä tarkoittaa nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeiden huomioimista ja pitkäjänteisen vastuun kantamista päivittäisessä toiminnassamme.

2.3 Strategia

Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Voimme saavuttaa tavoitteemme tekemällä jatkuvasti työtä sosiaalisesti vastuullisempien, ilmastoon sopeutettujen ja energia- ja resurssitehokkaiden tuotteiden ja palvelujen eteen sekä itsenäisesti että yhdessä asiakkaidemme kanssa. Näin voimme pienentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja tukea yhteiskuntaa kestävän kehityksen mukaiseen suuntaan.

Kaikki NCC:läiset ovat vastuussa kestävän kehityksen työstämme, eikä se kata vain omaa toimintaamme. Tavoitteenamme on vaikuttaa toimittajiimme ja asiakkaisiimme niin, että myös he ottavat käyttöön omat kestävän kehityksen käytännöt. Päivittäinen toimintamme pohjautuu ydinarvoihimme: rehellisyyteen, kunnioitukseen, luottamukseen ja edistyksellisyyteen. Arvot ovat kaiken toimintamme perusta ja määrittävät meitä sisäisesti ja ulkoisesti. Hyvä liiketoimintaetiikka ja moraali ovat avainasemassa liiketoiminnassamme. Lainsäädäntö ja muut määräykset asettavat vähimmäisvaatimukset, mutta itsellemme asettamamme odotukset ovat monin paikoin niitä huomattavasti korkeammalla.

Päätöksemme perustuvat ennaltaehkäisyn periaatteeseen ja huolelliseen harkintaan, jossa lyhyen ja pitkän aikavälin etuja punnitaan toisiaan vasten. Näin voimme varmistaa, että ratkaisut ovat kestävän kehityksen mukaisia pitkällä aikavälillä.

Tuemme YK:n Global Compact aloitteen ihmisoikeuksia, työoikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaista työtä koskevia periaatteita ja ILO:n työoikeuksia koskevia yleissopimuksia. Huomioimme yhteiskuntavastuumme, toimimme vastuullisesti kaikissa liiketoimintasuhteissamme ja kamppailemme korruptiota vastaan sen kaikissa muodoissa. Lisätietoa on eettisissä ohjeissamme ja NCC Compass työkalussa, jotka ohjaavat meitä työssämme.

3. Vastuut, valvonta ja ohjeiden noudattaminen

NCC AB:n toimitusjohtaja on hyväksynyt tämän politiikan.
Kestävän kehityksen politiikka arvioidaan vuosittain uudelleen ja päivitetään tarpeen mukaan. Pyrimme jatkuvasti parantamaan kestävän kehityksen työtämme ja käymään avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.
Konsernin kestävän kehityksen vanhempi varajohtaja vastaa tämän asiakirjan sisällöstä ja
− varmistaa sisällön asianmukaisuuden ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia ja päivityksiä
− varmistaa, että politiikka viestitään asianmukaisesti eteenpäin
− valvoo politiikan ymmärtämistä ja noudattamista
− reagoi tunnettuihin tai raportoituihin laiminlyönteihin.
Pääkohderyhmä ovat liiketoiminta-alueiden johtajat ja henkilöstötoimintojen esimiehet. He vastaavat politiikan toteuttamisesta, joten heidän on perehdyttävä siihen hyvin.
Politiikan laiminlyöntiä koskevat toimintatavat on määritetty NCC:n eettisissä ohjeissa.

4. Viestintä

NCC:n kestävän kehityksen politiikka on luettavissa NCC:n intranetissä.

Liitteet

  • Liite 1, NCC:n kestävän kehityksen viitekehys, kuvaa kestävän kehityksen merkitystä NCC:lle.
  • Liite 2, NCC:n ympäristöpolitiikka, kuvaa kestävän kehityksen ympäristönäkökohtia.


Liite 1

NCC:n kestävän kehityksen viitekehys

NCC:n kestävän kehityksen viitekehys kuvaa kestävän kehityksen merkitystä NCC:lle. Olemme kartoittaneet useita osa-alueita, joita ennakoivasti kehittämällä voimme vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan myönteisesti.

Kestävän kehityksen viitekehys

Liite 2

NCC:n ympäristöpolitiikka

1. Johdanto

Rakennusteollisuudessa käytetään paljon luonnonvaroja ja energiaa niin rakentamiseen kuin yhteiskunnalle toimitettaviin tuotteisiin ja palveluihin. Sen vuoksi meillä onkin tärkeä tehtävä kestävän kehityksen mukaisen tulevaisuuden takaamisessa. NCC:n on tarjottava yhteiskunnalle kestävän kehityksen tarpeisiin entistä paremmin vastaavia ratkaisuja, jotka vähentävät toimintamme vaikutuksia järjestelmällisesti ja vaikuttavat tärkeimpiin sidosryhmiimme, esimerkiksi asiakkaisiin ja toimittajiin.

2. Politiikan sisältö

2.1 Soveltamisala

Tätä NCC:n politiikkaa sovelletaan kaikkiin NCC:n liiketoiminta-alueisiin ja toimintoihin.

2.2 Tavoitteet

NCC pyrkii edistämään yhteiskunnan kestävää kehitystä toimimalla tavalla, joka täyttää kestävän kehityksen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. NCC haluaa vaikuttaa ennakoivasti uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentämiseen, yhteiskunnallisen arvon lisäämiseen ja kestävää kehitystä edistävien teknisten ratkaisujen, tuotteiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Meille tämä tarkoittaa nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeiden huomioimista ja pitkäjänteisen vastuun kantamista päivittäisessä toiminnassamme.

2.3 Strategia

Toiminnan, tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten pienentäminen on NCC:n kestävän kehityksen strategian yksi ulottuvuus. Kestävän kehityksen strategia on kuvattu yksityiskohtaisesti kestävän kehityksen politiikassamme.

NCC pyrkii tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään liiketoimintaan liittyvät ympäristö- ja työterveysriskit. Lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten noudattaminen on meille vähimmäisvaatimus. Noudatamme ja kunnioitamme ympäristölakeja, sopimuksia, turvallisuusmääräyksiä ja muita toimintaamme ohjaavia sääntöjä. Täytämme tai ylitämme ympäristöön liittyvien kansainvälisten asetusten ja sopimusten vaatimukset.

Ympäristönhallintatyömme on integroitu prosessilähtöisiin hallintajärjestelmiimme. Sen avulla pyrimme jatkuvasti vähentämään ja seuraamaan konsernin ympäristövaikutuksia. NCC:n johto soveltaa jatkuvan parantamisen periaatetta kaikessa ympäristöön liittyvässä toiminnassa ja esimiehet vastaavat siitä, että ympäristötyössä otetaan edistysaskelia.

NCC:n kestävän kehityksen ympäristövastuu keskittyy kahteen osa-alueeseen: ilmastoon ja energiaan sekä materiaaleihin ja jätteisiin. Asetamme tavoitteita, jotka varmistavat kehittymisen ja kannustavat meitä jatkuvaan ympäristötyön parantamiseen. Päivittäinen toimintamme pohjautuu ydinarvoihimme: rehellisyyteen, kunnioitukseen, luottamukseen ja edistyksellisyyteen. Arvot ovat kaiken toimintamme perusta ja määrittävät meitä sisäisesti ja ulkoisesti.