Eettiset ohjeet

Näissä ohjeissa kuvaillaan johtoryhmän jäsenten, esimiesten ja henkilöstön toimille ja käytökselle asettamiamme vaatimuksia. Odotamme, että myös liikekumppanimme noudattavat näitä ohjeita.

NCC toimii aktiivisesti koko arvoketjussaan tavoitteenaan luoda tulevaisuuden työskentely-, asumis- ja toimintaympäristöjä. Tämä asettaa toiminnallemme tiukkoja vaatimuksia, jotka koskevat vastuullista liiketoimintaa ja vastuunsa tuntevia työntekijöitä. Näissä menettelyohjeissa kuvataan vaatimukset, jotka olemme määrittäneet hallituksen jäsenten, johdon ja työntekijöiden toimintaa ja käyttäytymistä varten. Oletamme myös, että kaikki liikekumppanimmekin noudattavat niitä.

NCC on allekirjoittanut vapaaehtoisen YK:n Global Compact -aloitteen, joka tukee kymmenen ihmisoikeuksiin, työlainsäädäntöön, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyvän periaatteen toteutumista.

NCC noudattaa sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat Ruotsin Nasdaq OMX Stockholm -pörssiin listautuneita pörssiyhtiöitä.

Käytöksemme perusta näkyy arvoissamme

NCC on arvopohjainen yritys, jota ohjaa pyrkimys siihen, että kaikki työntekijät osallistuvat päätöksentekoon ja käyttäytyvät NCC:n jaettujen arvojen mukaisesti. NCC odottaa työntekijöidensä ja liikekumppaniensa noudattavan arvojaan.

Rehellisyys

 • Olemme rehellisiä itseämme ja sidosryhmiämme kohtaan.
 • Toimimme asiallisesti ja vastuullisesti.
 • Varmistamme, että asiakkaamme voivat luottaa antamiimme lupauksiin ja tietoihin.

Kunnioitus

 • Kunnioitamme toisiamme - sekä yksilöinä että ammatillisesti.
 • Teemme yhteistyötä, arvostamme toistemme mielipiteitä ja seisomme päätöstemme takana.
 • Suhtaudumme huolella kaikkiin käyttämiimme resursseihin.

Luottamus

 • Luotamme toisiimme, sanomme, mitä tarkoitamme ja teemme, mitä sanomme.
 • Arvostamme rohkeutta olla suorapuheisia ja selkeitä.
 • Kunnioitamme sitoumuksiamme ja pyrimme korkeaan laadun, moraaliin ja kestävään kehitykseen.

Edistyksellisyys

 • Olemme aloitteellisia ja työskentelemme ennakoivasti ja energisesti.
 • Olemme riittävän rohkeita kokeilemaan uusia ajattelu- ja työskentelytapoja.
 • Teemme kehitystyötä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Liiketoiminnan periaatteet

Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien on voitava nähdä NCC luotettavana ja rehellisenä yrityksenä, joka vastaa sitoumuksistaan. NCC arvostaa pitkäkestoisia liikesuhteita, joiden avulla se voi luoda asiakkailleen ja omistajilleen lisäarvoa sekä varmistaa työpaikkoja edistävää kehitystä.

Eettiset ohjeet ovat luonnollinen osa toimintaamme ja pyrimme tuomaan ne aina esille osana yhteistoimintaa kumppaneittemme kanssa.

Lait säädökset ja kansainväliset sopimukset

Perusvaatimus on, että noudatamme lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Kunnioitamme ja noudatamme kilpailusäännöksiä, ympäristölainsäädäntöä, työmarkkinalakeja, turvallisuusvaatimuksia ja muita säännöksiä, jotka sääntelevät toimintaamme.

Sopimukset

NCC toimii liikekumppaniensa kanssa rehellisesti ja avoimesti. Pidämme lupauksemme. Sovituista asioista pidetään kiinni. Liikekumppaniemme on tunnettava, että he ovat tärkeä edellytys sille, että yhteiset liiketoimemme menestyvät mahdollisimman hyvin.

Kilpailuasiat ja eturistiriidat

NCC ei hyväksy minkäänlaista hinnoitteluyhteistyötä, kartelleja tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. NCC tukee kaikessa toiminnassaan asianmukaista ja vapaata kilpailua niin tarjous-, hankinta- kuin ostotoiminnassakin.

NCC:n työntekijöiden velvollisuus on ilmoittaa lähimmälle esimiehelleen, mikäli he jossain muodossa harjoittavat liiketoimintaa NCC:n ulkopuolisen tahon kanssa. NCC:läiset eivät saa työskennellä tai osallistua epäsuorasti sellaisen organisaation liiketoimintaan, joka kilpailee NCC:n kanssa tai on sen liikekumppani.

NCC:läiset eivät saa osallistua toimintaan, joka voi aiheuttaa eturistiriitoja, eivätkä hyödyntää suhteitaan yhteistyökumppaneihin oman edun saamiseksi. Kiellettyä on myös sellaisten henkilökohtaisten lahjojen tai palvelujen antaminen tai ottaminen, joiden arvo ylittää NCC:n normaalin käytännön tai osallistumisen muiden maksamaan, normaaliin liiketoimintaan kuulumattomaan edustamiseen. NCC:läiset eivät myöskään saa pyytää tai antaa minkäänlaisia lupauksia lahjojen yhteydessä.

NCC ei ota puoluepoliittista kantaa, mutta henkilöstöä rohkaistaan osallistumaan yhteiskunnallisiin asioihin, huomioiden kuitenkin normaalit jääviyssäännökset.

Ihmisoikeudet ja työskentelyperiaatteet

NCC tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia. NCC toimii monimuotoisuuden ja tasa-arvon puolesta. Saman kohtelun ja samojen mahdollisuuksien on pädettävä jokaiseen työntekijään riippumatta tämän etnisestä tai kansallisesta taustasta, ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, poliittisista kannoista, kansallisuudesta tai yhteiskunnallisesta taustasta.

NCC ei hyväksy minkäänlaista henkisiä tai ruumiillisia rangaistuksia, rangaistukselle uhkaamista, syrjintää työhönotossa tai työssä, työpaik-
3 (4) kakiusaamista, seksuaalista tai muunlaista häirintää, pakkotyötä tai muuta tahdonvastaista työtä.

NCC arvostaa henkilöstön työn ja vapaa-ajan terveellistä tasapainoa ja työskentelee aktiivisesti sen puolesta.

Turvallisen ja terveellisen työympäristön tulee olla tunnusomaista toiminnalle ja hankkeille, joihin NCC osallistuu. Työperäisten tapaturmien ja henkilövahinkojen osalta tavoitteena on nollataso.

Sosiaaliturvaa käsitteleviä kansallisia lakeja ja sopimuksia tulee kunnioittaa ja seurata. Palkan ja muiden korvausten on noudatettava vähintään alan kansallisia standardeja, voimassa olevia sopimuksia ja alan yleisesti hyväksyttyä tasoa.

Lapsityötä ei sallita missään tapauksessa. Työntekijöiden on oltava vähintään 15-vuotiaita tai oppivelvollisuuden päättymisiässä, jos se on enemmän kuin 15 vuotta. Työntekijöiden oikeuksia järjestäytyä vapaavalintaiseen työntekijäjärjestöissä ja neuvotella kollektiivisesti tulee kunnioittaa. Työntekijöiden edustajille on annettava mahdollisuus suorittaa velvollisuutensa.

Ympäristövastuu

NCC tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia. NCC toimii monimuotoisuuden ja tasa-arvon puolesta. Saman kohtelun ja samojen mahdollisuuksien on pädettävä jokaiseen työntekijään riippumatta tämän etnisestä tai kansallisesta taustasta, ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, poliittisista kannoista, kansallisuudesta tai yhteiskunnallisesta taustasta.

NCC ei hyväksy minkäänlaista henkisiä tai ruumiillisia rangaistuksia, rangaistukselle uhkaamista, syrjintää työhönotossa tai työssä, työpaikkakiusaamista, seksuaalista tai muunlaista häirintää, pakkotyötä tai muuta tahdonvastaista työtä.

NCC arvostaa henkilöstön työn ja vapaa-ajan terveellistä tasapainoa ja työskentelee aktiivisesti sen puolesta.

Turvallisen ja terveellisen työympäristön tulee olla tunnusomaista toiminnalle ja hankkeille, joihin NCC osallistuu. Työperäisten tapaturmien ja henkilövahinkojen osalta tavoitteena on nollataso.

Sosiaaliturvaa käsitteleviä kansallisia lakeja ja sopimuksia tulee kunnioittaa ja seurata. Palkan ja muiden korvausten on noudatettava vähintään alan kansallisia standardeja, voimassa olevia sopimuksia ja alan yleisesti hyväksyttyä tasoa.

Lapsityötä ei sallita missään tapauksessa. Työntekijöiden on oltava vähintään 15-vuotiaita tai oppivelvollisuuden päättymisiässä, jos se on enemmän kuin 15 vuotta. Työntekijöiden oikeuksia järjestäytyä vapaavalintaiseen työntekijäjärjestöissä ja neuvotella kollektiivisesti tulee kunnioittaa. Työntekijöiden edustajille on annettava mahdollisuus suorittaa velvollisuutensa.

Noudattaminen ja seuranta

Yrityksen ja henkilöstön vastuut

Eettisten ohjeiden noudattaminen koskee kaikkia NCC:läisiä, niin konsernijohtoa, kaikkia esimiehiä kuin työntekijöitäkin.

Jokaisen esimiehen tulee varmistaa omalla vastuualueellaan, että työntekijät ja liikekumppanit ovat tietoisia NCC:n menettelyohjeista ja siitä, että niitä tulee noudattaa. NCC:n esimiesten on aina näytettävä hyvää esimerkkiä.

Seuranta

Menettelyohjeiden noudattamista seurataan jatkuvasti luonnollisena osana toimintaamme. NCC:n työntekijöitä varten on laadittu erityiskäytäntö menettelyohjeiden rikkomusten ilmoittamisesta ylimmälle johdolle.

Rikkomuksiin puututaan. Toistuvat ja vakavat rikkomukset johtavat korjaustoimiin. Jos NCC:n liikekumppani rikkoo menettelyohjeita toistuvasti ja vakavasti, yhteistyö lopetetaan.