Kestävä kehitys

NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.


Neljä painopistealuetta

NCC:n kestävän kehityksen strategian ympäristöosiossa on määritetty neljä painopistealuetta, joilla nähdään mahdollisuuksia merkittäviin parannuksiin.

1. Ilmasto ja energia

NCC:n tavoitteena on jatkuvasti pienentää ilmastovaikutustaan vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä sekä toiminnassaan että tuotteissaan. Entistäkin tehokkaampi energiankäyttö ja siirtyminen ympäristöystävällisempiin energianlähteisiin ovat tärkeitä.

Tarjoamme asiakkaillemme ilmastoystävällisiä ratkaisuja muun muassa ns. vihreissä tarjouksissa. Nykyisin ne kattavat entistä useamman tuotteen.

NCC Industryssa on tehty merkittäviä panostuksia hiilijalanjäljen pienentämiseen esimerkiksi uusilla tuotteilla ja ratkaisuilla, jotka pienentävät sen omia hiilidioksidipäästöjä. Energiankäytön tehostamisen ja kierrätysmateriaalin osuuden kasvattamisen myötä muun muassa asfalttituotannon ympäristövaikutukset ovat jatkuvasti pienentyneet.

NCC on pyrkinyt entisestään vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ottamalla käyttöön patentoidun menetelmän, joka mahdollistaa puupellettien hyödyntämisen tavallisen polttoaineen sijaan asfalttitöissä. Menetelmä vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

NCC pyrkii järjestelmällisesti vähentämään energiankulutusta kehittämissään ja rakentamissaan rakennuksissa myös jatkossa. Tärkeä askel otettiin syksyllä 2013, jolloin NCC aloitti Ruotsin ensimmäisen plusenergiakerrostalon rakentamisen Halmstadin kunnallisen asuntoyhtiön HFAB:n toimeksiannosta. Talon tuottama lämpö ja sähkö kattavat sen koko energiantarpeen, ja siitä jää ylimääräistä energiaa syötettäväksi sähköverkkoon.

NCC mittaa ja seuraa kasvihuonekaasupäästöjä GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) laajuuksien 1 ja 2 mukaisesti.

2. Kemikaalihallinta ja kestävät materiaalivalinnat

NCC työskentelee edelleen tiiviisti poistaakseen ihmisille, eläimille ja ympäristölle mahdollisesti haitalliset aineet rakennusprosessista. Pitkän tähtäimen tavoitteena ovat rakennus- ja infrarakennushankkeet, joista on saatavilla täydellinen tuoteseloste ja joissa on käytetty ainoastaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Rakennukset myös suunniteltaisiin siten, niissä käytetyt materiaalit voisi käyttää uudelleen elinkaaren lopussa.

EU-lainsäädännön, kuten REACH-asetuksen, soveltamisen lisäksi NCC hyödyntää työvälineitä ja tietokantoja, jotta haitallisimmat aineet vältetään. Tällaisia tietokantoja ovat esimerkiksi BASTA ja ChemXchange. Siirryttäessä vaarattomiin ja kierrätettäviin tuotteisiin on tärkeää asettaa oikeat vaatimukset toimittajille sekä varmistaa jäljitettävyys koko tuotantoketjussa. NCC:n hankintatoimi pyrkii tähän määrätietoisesti.

3. Materiaalitehokkuus, kierrätys ja jätemäärän vähentäminen

Elinkaarianalyysin avulla tuotannon materiaalimenekki voidaan optimoida. Parempi materiaalitehokkuus rakennusprosesseissa kasvattaa kierrätysmateriaalin osuutta ja vähentää jätettä. Kierrätys on keskeisessä asemassa useilla NCC:n liiketoiminta-alueilla.

NCC Industry on viime vuosina pienentänyt ympäristövaikutustaan myös lisäämällä kierrätysasfaltin käyttöä asfaltin valmistuksessa.

NCC käyttää rakentamisessa Lean-ajattelua.

4. Rakennusten ja infrarakennushankkeiden ympäristöluokitusjärjestelmät

NCC pystyy tarjoamaan asiakkaille kaikki saatavilla olevat ympäristöluokitusjärjestelmät, olipa kyse rakennuksista, infrarakennushankkeista tai kaupunginosista. Kokemuksemme ja asiantuntemuksemme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme valitsemaan oikean järjestelmän. Omissa hankkeissaan NCC käyttää BREEAM-luokitusta liikekiinteistöille ja kaupunginosille (Tanskassa käytämme saksalaista DGNB-järjestelmää). Asuntohankkeissa käytetään pohjoismaista Joutsen-ympäristömerkkiä ja Miljöbyggnad-sertifikaattia.

NCC:n infrarakennushankkeissa käytetään CEEQUAL-luokitusjärjestelmää.

NCC Industry -liiketoiminta-alueella on myös otettu käyttöön NCC Green QuarryTM -ympäristömerkki, joka on annettu jo noin 70 louhokselle Pohjoismaissa. Merkki kattaa energiankulutuksen mittauksen ja seurannan, kuljetukset, kierrätyksen, melutason, pölyn sekä viestinnän lähialueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.